Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky

 

             Všeobecné obchodní podmínky 

              Léčba dotykem - masáže Petra - Salon Martiny S.

 1. Provozovatelka portálu www.petraskala.cz a provozovny Léčba dotykem - masáže Petra – Mgr. Petra Valentová, IČO 648 77 957, se sídlem Renoirova 622/5 152 00 Praha, telefon 734 335 800, e-mail dvacetjedna21@email.cz, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeném na MČ Praha 1 a není plátce DPH.
 2.  Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené provozovatelkou.
 3. Služby – masáže, zábaly, různé procedury, mobilní masér a poradenství, jež nabízí Provozovatelka.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelkou a Zákazníkem při objednání služeb, nabízených Provozovatelkou na stránkách www.petraskala.cz. a vykonávaných v provozovně, které je součástí salonu Martiny S. – provozovatelem je Martina Sýkorová či v prostorách Zákazníka, který využívá služby mobilního maséra
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelkou a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ uveřejněným na internetovém portálu www.petraskala.cz. a v provozovně. Dále Provozním řádem pro činnosti epidemiologicky závažné na úseku péče o tělo (masáže), schválené KHS Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 21513/2017, ze dne 12.5. 2017 a Provozním řádem mobilního maséra, schváleném rozhodnutím HSHMP ze dne 12.11. 2015.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Osobní věci a cennosti

 1. Provozovna poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Během poskytovaných služeb je z bezpečnostních důvodů celý salon Martiny S. zpřístupněn po zazvonění a osobním otevřením Provozovatelky či provozovatelky Martiny Sýkorové.
 2. Provozovna je vybavena čekárnou, která však neslouží k odkládání osobních věcí. Provozovatelka za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před čerpáním služby, během služby i po provedené službě neručí.

Proces objednání služeb a jejich úhrady

 1. Objednání – Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu telefonickou objednávkou či osobní objednávkou v provozovně. Tímto okamžikem nastává závazné objednání služby. Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu a souhlas s těmito VOP zakoupením dárkové poukázky a objednáním na službu
 2. Cena služby – je určována Provozovatelkou.

 

 1. Platba za objednané služby se provádí po absolvování služby v hotovosti, platebními poukazy e-Ticket, Ticket Multi, Ticket Sport a kultura, Ticket Complimens od firmy Ticket nebo od firmy Sodexo – Bonuss Pass, Relaxx Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass a Fokus Pass.  Na platební poukazy se hotovost nevrací, cena za službu se může zaplatit i kombinací hotovosti a platební poukázkou.
 2. V provozovně nelze služby hradit platební kartou.

Podmínky čerpání dárkových poukázek

1) Dárková poukázka opravňuje jeho držitele k čerpání služeb v provozovně Provozovatelky Beethovenova 34, 400 01, Ústí nad Labem či v prostorách Zákazníka při uplatnění služby mobilního maséra.

2) Dárkovou poukázku lze uplatnit a služby čerpat pouze do 3 měsíců od data zakoupení či platnosti uvedené na poukázce. Po uplynutí této doby poukázka bez náhrady propadá.

3) Doporučuji začít čerpat služby z poukázky co nejdříve po obdržení. Vybrané služby si je Zákazník povinen rezervovat telefonicky na čísle uvedeném na dárkovém poukazu v dostatečném předstihu.

4) Dárková poukázka není směnitelná za hotovost a nelze ji vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky. Dárková poukázka je přenositelná na dalšího jednoho Zákazníka.

5) V případě, že je Zákazník objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z poukazu odečte nebo mu propadá.

6) Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Obchodní podmínky

1) Termín návštěvy:
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky či osobně v provozovně.
Dohodnutý termín je závazná objednávka.

2) Přeobjednání:
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

3) Prostory provozovny jsou součástí salonu Martiny S., jsou přístupné v libovolnou dobu a v provozovně je čekárna. S ohledem na klienty objednané před vámi se doporučuje přijít 5 minut před dohodnutým termínem.

4) Pozdní příchod:
Dostaví-li se Zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.

5) Absence zákazníka:
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po Zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

6) Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) Zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) Zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) Zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) Zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) Zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude Zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

8)  Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první návštěvou instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích a o způsobu provedení konkrétní služby. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

9)  Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v salonu Martiny S., na webovém portálu Provozovatelky www.petraskala.cz . Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu služeb v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé služby účtován dle vzájemné dohody příplatek.

10) Masáže osob do 18 let
Děti a mladistvé do 18 let masírujeme pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů:

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Provozovatelka je oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky služby poskytl. Pokud Zákazník vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 13.5. 2017.

Všeobecné obchodní podmínky zpracovala:

Mgr. Petra Valentová, v Praze dne 13.5. 2017       

 

Provozní řád Provozovny 1

Provozní řád Provozovny 2

Provozní řád Provozovny 3

Provozní řád Mobilního maséra 1

Provozní řád Mobilního maséra 2